Werkwijze
interim-predikant

Wat doet een interim-predikant?

Vooraf
Er zijn interim predikanten die in dienst zijn van de Protestantse kerk. Zij maken deel uit van de zogenaamde Mobiliteitspool. Daarnaast zijn er interim predikanten die een eigen praktijk hebben. Deze predikanten volgden beiden een op dit type werk gerichte opleiding.
De overeenkomst

Als men met elkaar in zee wil, zal de interim-predikant op basis van het kennismakingsgesprek een conceptplan van aanpak schrijven. Daarover kan nog eventueel een overleg plaatsvinden. Dit plan vormt na instemming de basis voor de overeenkomst die vervolgens gesloten wordt. Afhankelijk van de positie van de interimpredikant (in dienst bij de Mobiliteitspool of een zelfstandig werkende) zullen verschillende procedures volgen. 
Als u een interimpredikant vanuit het Mobiliteitsbureau van de Protestantse Kerk heeft gevonden, dan verloopt dat via dat bureau. Heeft u een zelfstandig interimpredikant gevonden, dan overlegt u met haar/hem hoe de contractsluiting verloopt.

De eerste stap
De interimpredikant gaat aan het werk. Afhankelijk van de problematiek zal hij/zij een daarop aangepaste werkwijze volgen. In vrijwel alle gevallen zullen relevante stukken (notulen, emails, brieven, reglementen, financiële stukken etc) geraadpleegd worden. Verder zal de interimpredikant voor de opdracht relevante vergaderingen bijwonen: kerkenraad, moderamen, colleges etc. Belangrijk zijn individuele gesprekken met individuele personen in de gemeente. Dat kunnen kerkenraadsleden zijn, collegeleden of andere bij de problematiek betrokken gemeenteleden. Niet zelden zal de classispredikant geraadpleegd worden.
De eerste bevindingen

Na enige tijd zal de interim-predikant met de opdrachtgever in gesprek gaan over de eerste bevindingen. Meestal zal dat gebeuren via een verslag. Daarin zijn mogelijk ook enkele vervolgstappen getekend. Het kan ook zijn dat de opdracht voor de interimpredikant moet worden bijgesteld.

Deelnemen aan het gemeenteleven
Al naar gelang de opdracht en de situatie in de gemeente kan men er voor kiezen de interimpredikant bepaalde (pastorale) taken te laten verrichten. Dat kan variëren van het organiseren en houden van bemiddelingsgesprekken, uitvoeren van mediation, het voorzitten van vergaderingen, het adviseren op gemeenteberaden, voorgaan in kerkdiensten of bepaalde pastorale gesprekken. Steeds zal er waakzaamheid moeten zijn dat de interim predikant voldoende (objectieve) afstand blijft houden tot het gemeenteleven en die taken op zich neemt, die passen bij de invulling van de opdracht.
Het proces en de afronding

Het gaat bij de interventie van een interimpredikant niet alleen om een eindresultaat, maar ook om de werking gedurende het proces. Mensen kunnen echt hun ei kwijt over de situatie in de gemeente. Ook kan verdriet, pijn, teleurstelling en mislukking gedeeld worden. Belangrijk daarbij is dat in individuele gesprekken de geestelijke dimensies en het geloof van mensen aan de orde kunnen komen. Dat kan waar onenigheid of verwarring heerst, een heilzame en helende werking hebben.

Dan is er het moment van afscheid. De interim-predikant en de opdrachtgever zijn beiden van mening dat hun wegen kunnen scheiden. Als het goed is heeft de interim predikant zijn/haar werk zo gedaan dat de gemeente nu verder kan zonder hulp van buitenaf.

Hier hoort ook altijd een moment van evaluatie bij. Afhankelijk van de aanstelling zal deze
of door de Mobliteitspool dan wel de opdrachtnemer worden georganiseerd.

Stuur ons een bericht

Contact

ds. Pieter Terpstra (secretaris)
T: 06 – 48567183
E: info@interimpredikant.com