Dick van Arkel
Leusden

Contact

Email

d.vanarkel@protestantsekerk.nl

Telefoon

0626750072

Specialiteiten:

Visieontwikkeling, Reorganisatievraagstukken, Conflicthantering

Beschikbaarheid:

via Team Mobiliteit Protestantse Kerk

Na bijna 30 jaar gemeentepredikant te zijn geweest, ben ik sinds november 2019 inte­rim-predikant in landelij­ke­ dienst van de Protestantse Kerk in Nederland.

Vanuit classicaal werk eerder betrokken ge­weest ­bij inte­rim werk­zaam­he­den in kerke­lijke (wijk)gemeenten, mocht ik de interkerkelijke oplei­ding tot Inte­rim Pre­dikant volgen in congrescentrum Menno­rode op de Veluwe.

Bij de eerder opgedane ervaringen in het interimwerk ver­rijk­te de op­lei­ding tot interim predikant mij met bere­flec­teerde lei­der­schaps­rol­len, medi­ation en con­flicthan­te­ring, het bege­leiden van veran­de­ringsproces­sen en het imple­menteren van nieuwe struc­turen.

Na het afronden van deze specialisatie-opleiding heb ik mij verder verdiept en be­kwaamd in de methode van The Ap­preci­ative Inquiry, de waarderende analyse en ge­meentebouw.

Mijn sterke punten zijn het begeleiden van gemeenten bij het maken van een waarde­rende analyse, totaaloverzicht, het maken van keuzen en het helpen bij het vaststellen en uitvoeren van (nieuw) beleid.

Als voormalig stichtingsvoorzitter Con­tex­tu­eel­ Pastoraat in Nederland, betrokken bij de lande­lijke en in­ter­na­tio­nale op­leidingen, en het werken vanuit de contex­tuele bena­de­ring, is de meervoudige partijdigheid en het sys­temisch en interge­ne­rati­oneel onder­zoeken van patronen tot een atti­tude gewor­den.

 

Andere media:

Website:

LinkedIN: